Hamag Bicro

Fizioterapija u kući

 Fizikalna terapija u kući se primjenjuje kao dio osnovnog programa liječenja ili tijekom nastavka rehabilitacije nakon otpusta iz bolnice ili toplica. Sastoji se od edukacije korištenja ortopedskih pomagala, provođenja vježbi, aktivnosti samozbrinjavanja i dr. Fizikalnu terapiju i rehabilitaciju u kući moguće je ostvariti na teret HZZO-a ili privatnim plaćanjem.

Osiguranici HZZO-a mogu ostvariti određene usluge na teret HZZO-a, sukladno Pravilniku na prijedlog izabranog liječnika, uz suglasnost kontrolora HZZO-a, a na osnovu nalaza i mišljenja liječnika specijaliste fizijatra. Na usluge fizioterapije u kući osiguranik plaća 15% participacije, koju u potpunosti pokriva dopunsko zdravstveno osiguranje,a ukoliko klijent nema dopunsko osiguranje troškove participacije snosi samostalno.

Ako klijet nema odobrenje nadležnog kontrolora uslugu je moguće izvršiti i plaćanjem. Tretman se određuje prema fizioterapeutskoj procjeni i trenutnim potrebama klijenta.

Vrijeme trajanja Cijena
do 45 min.
150,00 kn *

 * Za uže područje grada Zaprešića, ukoliko se radi na području izvan  Grada Zaprešića cijena se posebno određuje